Morfosintaxia

 

 

 

 

o Aditza: 'bota da' ala 'bere burua bota du'?

 

o Aditza: 'doazkizu' ala 'doakizkizu'?


o Aditz-izenaz

 

o Adizki laguntzaileak: 'zintuztekete' ala 'zintuzketete'?

 

o Ahalera: noiz erabili behar da? Adibidez, ondo esanda dago "Komunera joan naiteke?"?

 

o 'Ahaztu' aditzaren erabilera zuzena

 

o   'Al' partikula: noiz erabili?

 

 

o   'Andereñorik onena' ala 'andereño onena': zein da zuzena?

 

o 'Arbelarik' edo 'arbelik'?

 

 

 

o 'Arte' postposizioaren erabileraz

 

o Artikulua: “Zaharrak ez dira errudun” edo “Zaharrak ez dira errudunak”?

 

o 'Askoa' (graduatzailea): erabili daiteke kutsu negatiboarekin?


o 'Aurreratu': 'Egokitze prozesuan askoa aurreratu da' [Leyla ikasle etorri beriaz]. Zuzena al da?

 

o Atzizkiak. -ERA/-KETA/-PEN: noiz zein?

 

o Atzizkiak. -TAR /-AR / -DAR: noiz zein?

 

o Atzizkiak. -TZAT/-TZAKO: noiz zein?

 

 

 

o 'Bakoitzak bere' berridazten

 

o 'Balego' adizkiaz


o Baliatu  aditza: nola erabili? 'Baliatzen dira' , ondo esanda dago?

 

 

 

o Batzu, batzuk eta batzuek: nola erabili behar ditugu?

 

 

 

o 'Beharko' ala 'behar izango'?

 

o 'Behera/Beherantz/Beheruntz': zer alde dago?


o 'Behintzat' eta 'gutxienez' lokailuen gainean

 

o 'Beldur': '-tzeko beldur' ala '-tzearen beldur'?

 

o 'Beldur eman' ala 'Beldurra eman'?

 

o 'Beltzekoa' ala 'beltzezkoa'?

 

o Ber-/Bir aurrizkiak

 

o 'Bero naiz' eta antzekoak

 

o 'Besterik ez': zuzenak dira esaldiok?

 

o 'Bihurtu' aditza: 'Txitoa oilo bihurtu' ala 'txitoa oiloA bihurtu'?

 

 

 

o 'Birritan, bi bider, bi biderrez': Zuzenak dira? Egokiak dira?

 

o 'Bisitatu' aditza:  Erabili daiteke NOR-NORI-NORK saileko adizkiekin?

 

 

o Bokatiboa: bi kontu

 

 

 

 

 

 

 

o Deklinabidea: ZEREZ edo ZEREKIN? 'TxartelAZ' ala 'txartelAREKin' ordaindu?


o  'Egin' aditz fokalizatzailearekin, aldatu egiten da aditzaren erregimena?

 

o  'Egin' aditza: noiz jarri behar dugu aditz baten ostean?

 

o  Ehunekoak: nola irakurri behar dira?

 

o  'El punto más al norte': nola eman hori euskaraz?

 

o  'Elige tantas charlas como en las que quieras participar': ondo euskaratu dugu?


o  '-(e)lako berria' ala '-(e)naren berria'? 'Ezkondu delako berria' ala 'Ezkondu denaren berria'?

 

o  'Elkarretatik' ala 'elkarrengandik'?

 

o  'Elkarretatik' ala 'elkarrengandik'?

 

o  '-enaren arrazoia': 'izango ez naizenaren arrazoia': zuzena da?

 

o  'Entzuten zaituztegu': zuzena da?

 

o  Eragin/Arazi: 'Barre eragin' eta 'barre eginarazi' sinonimoak dira?


o  'Erraztasunez'? Ala 'erraz'?


o  Erlatibozko bat

 

o  Erlatibozko bat, enfasia emateko: 'Ni naiz hori egin duena' ala 'Ni naiz hori egin dudana'?

 

o  'Esa es la persona con la que fuiste': nola eman euskaraz?

 

o  'Esadazu rock eta rapa gustuko duzun': zuzena da?


o  Eskatu: 'egitea eskatu' edo 'egiteko eskatu'?

 

o  'Esnea eztirekin' ala 'Esnea eztiarekin'?

 

o  'Espero dut zuen gustukoa izana': zuzena da?


o  'Eta' juntagailuarekin hasi daiteke esaldi bat?

 

o  'Eta ura edaten ere': zuzena da?

 

o  'ETB1n' edo 'ETB1ean'?

 

o  '-etsi' amaierako aditzen zerrenda

 

o  'Etzazu aukera galdu, egizu ikasketak atzerrian': zuzena da?

 

o  'Etxe barruan': zuzena da?

 

o  'Euria hasi da' ala 'euria hasi du'?

 

o  'Euskararen eguna' ala 'euskara eguna'?

 

o  'Ez... ez' egitura: nola erabili?

 

o  Ezezko esaldien gainean zertxobait


o  Ezezkoak: 'Ez naiz ikasturte hasieran eskolan egongo': zuzena eta egokia da?

 

o  'Ezik' ala 'izan ezik'?

 

o  'Ezker eskua' / 'Eskuma eskua' / 'Ezker oina'/ 'Eskuma oina': zuzenak dira?

 

o  'Ezkerrera' ala 'ezkerretara'?

 

o  Facebook, Twitter... letra larriz ala xehez? Izen arrunt ala berezi?

 

o  'Familiaka/Familiako banatu'?

 

o  Fisikako unitateak: nola deklinatu?

 

o  'Franquismoa' ala 'frankismoa'; 'estatu espainola' ala 'Espainiako estatua'?

 

o  'Fruta-denda' ala 'fruta denda'?

 

o  'Gabon zoriontsua' ala 'Gabon zoriontsuak'?

 

o  Galdegaia perpaus osagarria denean: hitzen ordena

 

o  'Galdetu dit badakizuen': zuzena da?

 

o  'Garrantzi handia' ala 'garrantzia handia'?

 

o  'Gehiagoz' ala 'gehiagotaz'?

 

o  'Gero eta lodiago, orduan eta zoriontsuago': zuzena da?

 

o  '(Google) Drive' eta 'app': nola deklinatu?

 

o  'Goza dezazuELA espero dugu'?

 

o  'Gozatu' aditza: 'gozatu dut' ala 'gozatu naiz'?

 

o  'Gusturen': erabil daiteke euskaraz?


o  'Guztia' ala 'dena'? 'Guztia' ala 'osoa'?

 

o  'Hainbat'-ekin, mugagabea beti? Eta aditza, singularrean edo pluralean?

 

o   'Hainbat gaieZ hitz egin dugu'? 'ZEREZ' edo 'ZERTAZ'?

 


 

o 'Hiru euroan/tan'

 

o 'Hiru euroko jertsea' ala 'Hiru eurotako jertsea'

 

o 'Hiru Michelin izarreko menua' / 'Hiru Michelin izarretako menua'/ Bestelakorik?

 

o 'Hirurogei urterekin' ala 'hirurogei urteekin': zein da zuzena?

 

o  Hitz eratorriak: 'Dantzatu' aditza hitz eratorria da (dantza + tu)?

 

 

 


 

 

 

 

o  Idazkietan: 'zuregana jotzen dut' ala 'zugana jo dut'?

 

o  [Ikas + unitate]:  ikasunitate, ikastunitate…?

 

o  'Indabak besterik/baino/baizik ez dut/ditut jan': zein dira zuzenak?

 

o  'Informatu': 'zaitut' ala 'dizut'?

 

o  'Inork' ala 'inorrek'?

 

o  'Internet' hitza: nola deklinatu behar dugu?

 

 

o  'Ikasturte bukaeraKO / bukaeraRAKO txangoa': zein da zuzena?

 

o  'Irakasle Iñaki': zuzena da?

 

o  Irizpideak formulatzen: egokia da 'Arauak onartzen eta errespetatzen ditu'?

 

 

 

 

 

 

 

o  'Joan behar dut' ala 'joan behar naiz'?

 

o  'Joan dela esan dizut': nola eman hikako moldean?

 

 

o  'Kalderero jantzita' ala 'kaldereroz jantzita'?

 

o  Kalko okerrak: bada inon zerrendarik?

 

o Kalkoak: zuzena da 'Hotz bat daukat!'?

 

o  'Kartetan ibili' ala 'kartaka ibili'?

 

 

o  '-ko' ala '-ren'? Adibide bat


o  '-ko'/'-ren' atzizkiak: 'Bilboko auzoa' ala 'Bilboren auzoa'?


o  '-ko'/'-ren' atzizkiak: 'Doctor Deseoko gitarrista' ala 'Doctor Deseoren gitarrista'?

 

o  '-ko'/'-ren' atzizkiak: 'Donostiako historia' ala 'Donostiaren historia'?

 

o  '-ko'/'-ren' atzizkiak: 'herriaren poeta' ala 'herriko poeta'?

 

o  '-ko'/'-ren' atzizkiak: 'Telefonoko datuak' ala 'Telefonoaren datuak'?


o  Komunztadura aditz laguntzailea ezabatzen denean perpaus koordinatuetan


o  Komunztadura aposizioetan (idazki ofizialetan)

 

o  Komunztadura juntaduran: 'Ikasleek gogoa eta errespetua erakutsi DUTE/DITUZTE'?


o  Komunztadura perpaus nagusiak eta mendekoak subjektu bera dutenean


o  Konparazio esaldi bat

 

o  'Kontuan hartu' ala 'kontutan hartu'?

 

o  'KotxeAREN giltzak' ala 'kotxeKO giltzak'?

 

o  'Lagundu' aditza: beti da nork-nori-nor ? Edo nork-nor ere bai? Zer kasutan?

 

 

 


 

 

 

 

o Maitemindu/gustatu/fidatu/gogoratu: zer kasutan doaz osagarriak?

 

o Matematika: 'gutxienez maketa beste liburu erosi nahi ditugu'. Nola interpretatu? Nola birformulatu?

 

o 'Marrubi izozkia' ala 'marrubiZKO izozkia'?

 

 

 

o Mota askotako ala mota askoko? Mota bitako ala mota biko? Mota bateko ala mota batetako?

 

o  'Nabarmena/Garratzitsua da...' (konpletiboa/perpaus jokatugabea)?

 

o  'Nahi izan' aditzaren perpaus osagarria: subjuntibozkoa edo baldintza?

 

o  'Nahi izan' aditza: zuzena da 'gonbidatu nahi dizuegu'?

 

o  'Nahitanahiezkoa': zuzena da?

 

o  'Nitaz galdetu dute' ala 'niregatik galdetu dute'?


o  Nola deklinatu TTIP, EB eta AEB siglak?

 

o  NOLA galdera: zuzena da 'egiTEN' erantzuna?

 

o  NOR kasuaz: 'kasu marka zero' ala 'zero kasu marka'?

 

o  'Nor gara?' ala 'Nortzuk gara'?

 

o  'Norako' kasua: 'Bilborako' ala 'Bilboko' trena?

 

o  'Noren beldur' ala 'Nori beldur'?

 

o  Nork arraio/Nor arraiok/nork arraiok?

 

o  'Ohi' partikulaz

 

o  'Ondo pasatu dut/naiz'?


o  'Omen' eta 'bide' partikulak: zer alde dago haien artean?

 

o  'Opa izan' aditzaren osagarria: 'ondo egon zaitezeN' ala 'ondo egon zaitezELA'?

 

o  'Ordua da gertatzen denaz ohartzea:' zuzena da?

 

o  'Orduro'/'astebururo': zuzenak dira?

 

o  'Oso liburu interesgarria' edo 'Liburu oso interesgarria'?

 

o  'Ote' partikula: nola erabili?

 

o  Partizipioa + 'berria': 'Hartu berria dut' edo 'naiz'?

 

o  'Pena da ezer ezin hartzea': zuzena da?

 

o  'Pentsatu' eta 'ohartu': ZUTAZ edo ZUREKIN?


o  Plural hurbila zelan erabili

 

o  Plurala ala singularra? '1. eta 2. zikloa(k)'?

 

o  PREE eta PRL: nola esan euskaraz?


o 'Salda badago' , 'Salda dago' ala 'Badago salda'?

 

o 'Se sintieron como si tuvieran alas': nola eman euskaraz?

 

o 'Semi-' erdal aurrizkia: nola eman euskaraz?

 

o  Semaforoaz: 'gorri/gorria/gorrian dago'?

 

o  Silabak kontatzen?

 

o  'Su  hartu' ala 'suak hartu': zein da zuzena?

 

o  Subjuntiboa: noiz erabili –n eta noiz –la?

 

o '-tegi' atzizkiaz

 

o 'TokiederKO' ala 'TokiederrEKO'?


o 'Txinatar urtea' ala 'urte txinatarra'?

 

o 'Txorizozko bokata', 'txorizo-bokata' ala 'txorizoaren bokata'?

 

o '-tzerakoan', '-tzear', '-tzeko zorian': baliokideak dira?

 

o '-tzetik libratu' edo '-tzeko libratu'?

 

o 'Un kas de naranja', 'un bocadillo de chorizo'...: nola eman euskaraz?

 

o 'Upelean' ala 'upelan'?

 

o 'Urtebetetze batean egon naiz': zuzena da?


o 'Utzi zaitut' ala 'utzi dizut'?

 

o  "yo recuerdo lo que...": nola eman euskaraz?

 

o  'Zaramagara joaten ginen jolasean, BERTAN/HAN etxerik ez zegoenean': zein da zuzena?

 

o  Zehar galderak eta erlatiboak

 

o  Zenbakiak eta komunztadura

 

o  'Zenbat maite nauzu': zuzena da?

 

 

o  Zentimetrora/tara: '10 zentimetrora' ala '10 zentimetrotara'?

 

o  'Zer' ala 'Zein'? 'Zer helburu' ala 'Zein helburu'?

 

o  ZERTAZ/ZEREZ vs NON kasua: "Bihar arratsaldean/arratsaldez"

 

o  'Zientzia-fikzioa' ala 'fikzio-zientzia'?


o  'Zortziko' ala 'zortzidun': 'dezibel/zortziko' ala 'dezibel/zortzidun'?

 

o  'Zuei zer deritzozu': zuzena da?


o  'Zuzendari' ala 'zuzendaria'? Nola idatzi gutunetan edo enpresa-txarteletan?